Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Jevišovice

Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 13221
Týden : 25
Dnes : 0

 

Knihovní řád Městské knihovny Jevišovice

Městská knihovna Jevišovice

Organizační složka obce dle zák. č. 128/2000 Sb.

Evidovaná na MK ČR: 1719/2002

Zřizovatelem Městské knihovny Jevišovice je Město Jevišovice, Jevišovice 56, 671 53,

IČ: 00292923, zastoupené starostou Města Jevišovice, Mgr. Pavlem Málkem.

 

Provozní doba Městské knihovny Jevišovice:

ÚT, ČT 9:00 – 12:00            13:00 – 18:00

PÁ     13:00 – 18:00

 

Kontaktní údaje:

Městská knihovna Jevišovice

Jevišovice 56

671 53

Tel.: 603 856 253

e-mail: knihovna@jevisovice.cz

http://knihovnajevisovice.webk.cz/ 

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Jevišovice
Městská knihovna Jevišovice (dále jen MK) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. MK je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Veškeré zařízení MK je majetkem města, je proto povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat knihovní fondy a zařízení MK.

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby
1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.
Jsou to zejména:
a) výpůjční služby:
Půjčování knih a periodik v budově knihovny - prezenční půjčování,

půjčování knih a periodik mimo budovu knihovny - absenční půjčování.
b) meziknihovní služby:
Meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR, mezinárodní meziknihovní služby.

c) reprografické a kopírovací služby
d) informační služby:
- informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

- informace z oblasti veřejné správy

- ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

- přístup na internet

e) ostatní služby:
Pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách, propagace MK v tisku a sdělovacích prostředcích, vytváření a aktualizace www stránek knihovny, pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro žáky, studenty a nejširší veřejnost, ostatní speciální služby.

Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, sankční poplatky, úhradu za reprografické služby a za některé specializované služby.

2. Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ).

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 Registrace uživatele
1. Registrovaným uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2. Děti do 15 let se stávají uživatelem na základě písemného souhlasu zákonných zástupců, kteří nesou plnou odpovědnost za výpůjčky dítěte /výběr knih, včasné vracení, prodlužování výpůjček, dodržování knihovního řádu atd./ a také za využívání výpočetní techniky či chování ve všech prostorách knihovny.

3. Knihovna vyžaduje k registraci následující údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

5. Průkaz uživatele vystavený na profesionálním pracovišti platí pro všechna oddělení knihovny. Průkaz se vystavuje na dobu jednoho roku ode dne registrace, jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za registrační poplatek uvedený v Ceníku. Za průkaz uživatele i jeho případné zneužití ručí čtenář.
6. Uživatel je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště, a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu. Při vstupu do knihovny je uživatel povinen ihned u výpůjčního pultu předložit čtenářský průkaz, v případě, že jej nemá, potom je nutné doložit jiný průkaz totožnosti, na jehož základě může být čtenář identifikován.

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti podle platných předpisů, tedy, mimo jiné, povinnosti nahradit způsobenou škodu, vrátit všechny výpůjčky a uhradit poplatky, aniž by musel být písemně či jinak upomínán. U uživatelů do 15 let přebírá tuto odpovědnost zákonný zástupce.

3. Za obsah /výběr/ jednotlivých výpůjček zodpovídá uživatel. V případě uživatele do 15 let zodpovídá za obsah /výběr/ výpůjček uživatele zákonný zástupce.
4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě.

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky - přístupné pouze registrovaným čtenářům

1. Uživatelé registrovaní v knihovně mají 1 hodinu denně přístup na internet zdarma.

2. Uživatelé do 15 let registrovaní v knihovně mají 30 minut denně přístup na internet zdarma.

3. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

4. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

5. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny pouze pokud to dovolují licenční podmínky.

6. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

7. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

8. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům – viz bod 4, čl.5.

9. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout či jinak šířit www stránky či jiný obsah s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog či jiné, které by byly v rozporu s obecnými právními předpisy, jako i např. porušení autorských práv atd.

10. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.

11. Tyto pokyny jsou závazné pro všechny uživatele a za uživatele do 15 let nese plnou odpovědnost zákonný zástupce uživatele.

III. Výpůjční řád

Čl. 6 Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Uživatelům se půjčují knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Cena této služby je v Ceníku, který je přílohou tohoto KŘ.

3. Uživatelům se půjčují dokumenty po předložení průkazu uživatele a po vyhledání požadovaného dokumentu uživatelem, případně po objednání uživatelem.

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování

1.Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:

-kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

-které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

-jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

-které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

2. Při absenčním půjčování některých děl může knihovna žádat peněžitou zálohu, jejíž výši určuje pracovník knihovny. Záloha se po řádném vrácení díla vrací.

Čl. 8 Postupy při půjčování

1.Uživatel si vyhledává dokumenty sám a nese za jejich výběr plnou odpovědnost.

U uživatelů do 15 let nese plnou odpovědnost za výběr dokumentů zákonný zástupce.

2.Uživatel také může při vyhledávání požádat o pomoc knihovníka. Za konečný výběr titulů však nese plnou odpovědnost uživatel, u uživatelů do 15 let zákonný zástupce.

3. Dokument je možné také vyhledat v elektronickém katalogu knihovny. Uživatel si může dokumenty vyhledat prostřednictvím webových stránek knihovny www.knihovnajevisovice.webk.cz v on-line  katalogu knihovny, případně objednávku zaslat e-mailem (odkaz na hlavní stránce webu MK).

Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

3. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

Čl. 9 Výpůjční lhůty
1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 2 měsíce. Půjčování speciálních dokumentů mimo knihovnu a prezenční půjčování do studoven mají zvláštní půjčovní režim.

2. U titulů, vyžádaných přes MVS z jiné knihovny, je výpůjční doba stanovena knihovnou, z níž byla zaslána – většinou tato lhůta činí 1 měsíc.
3. Výpůjční lhůta může být prodloužena:

a) pokud o prodloužení čtenář či zákonný zástupce požádá /e-mailem, FB, telefonicky či osobně/ a nemá na dokument rezervaci jiný čtenář.

b) u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje, nežádá-li dokument další uživatel.

c) jestliže uživatel nemá možnost dostavovat se do knihovny v pravidelně stanovených intervalech, může po předchozí domluvě knihovna výpůjčku opakovaně prodlužovat.

d) Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

e) v odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu.

Čl. 10 Vracení vypůjčeného dokumentu
1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčen zpravidla neomezený počet dokumentů .

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Za výpůjčky uživatele do 15 let nese odpovědnost zákonný zástupce. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (zpozdné), a to bez ohledu na to, bylo-li vrácení díla upomínáno nebo ne. U dětských čtenářů může být 1. upomínka zaslána dítěti, další upomínky mohou být adresovány rodičům. Čtenář je povinen vyrovnat všechny i event. předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby, a to i v případě, že vrácení nebylo ze strany knihovny upomínáno.

6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12 Práva a povinnosti uživatelů ve studovně

1. Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty z knihovních fondů knihovny.

2. Uživatel má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy. Z volně přístupných fondů smí vyjmout jen ta díla, která právě potřebuje a po prostudování je musí ihned vrátit na místo. Každá výpůjčka musí být zaevidovaná u výpůjční služby.

3. Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty, vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (meziknihovní služby).

4. Ve studovně mohou uživatelé využívat výpočetní techniku s přístupem k internetu za podmínek stanovených Čl. 5 knihovního řádu pro užívání výpočetní techniky.

5. Za uživatele do 15 let, který využívá služeb studovny, nese plnou odpovědnost zákonný zástupce.

Čl. 13 Přístup do studovny

1. Přístup do studovny knihovny je povolen na průkaz uživatele.

2. Vstup bez čtenářského průkazu do studovny je povolen i při potřebě jednorázového využití studovny a je umožněn také neregistrovaným čtenářům, kteří zde mohou využívat veřejný internet za podmínek stanovených Čl. 5 knihovního řádu. Za osoby do 15 let, které navštíví studovnu, nese odpovědnost zákonný zástupce.

4. Uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděvy apod. na určené místo v knihovně. Za cenné věci ponechané v odložených oděvech knihovna neručí.

4. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se knihovním řádem.

5. Uživatelé mohou ve studovně používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů.

6. Do prostorů studovny je možné vnášet nealkoholické nápoje i potraviny, ale pouze za podmínky, že budou dodržována tato pravidla: nápoje ani potraviny, nesmí zapáchat, nápoji ani potravinami nesmí být znečištěna studovna ani zapůjčená literatura. Pokud dojde ke znečištění vypůjčeného titulu, má návštěvník knihovny povinnost tuto skutečnost neprodleně nahlásit pracovnici knihovny a  knihovna účtuje poplatek dle rozsahu znečištění a to včetně zohlednění poplatků za nákup nového titulu, úklidu místnosti atd. Pokud dojde ke znečištění prostor studovny, má návštěvník studovny povinnost tuto skutečnost neprodleně nahlásit pracovnici knihovny a uhradit veškeré náklady, spojené s úklidem. V případě, že dojde k poškození vybavení studovny, má návštěvník povinnost zcela uhradit vzniklou škodu. Za uživatele do 15 let nese plnou odpovědnost zákonný zástupce.

Čl. 14 Obsazování míst ve studovně

1. Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo. Uživatel, který studuje dokumenty z knihovního fondu knihovny, má nárok na přednostní přidělení místa.

2. Jestliže jsou ve studovně obsazena všechna místa, nemůže se v ní uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa. Stejně není dovoleno, aby uživatel rezervoval místo pro jiného nepřítomného uživatele, nebo se vzdálil na dobu delší, než stanoví oznámení ve studovně.

Čl. 15 Meziknihovní služby
Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.

Čl. 16 Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 17 Ztráty a náhrady

1. Uživatel nebo zákonný zástupce uživatele je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

2. O způsobu náhrady rozhoduje pracovnice knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu za dílo + manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje pracovnice knihovny.

3. Uživatel nebo zákonný zástupce uživatele je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 18 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
1. Poplatek z prodlení:

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna uzavřena, posouvá se na další nejbližší výpůjční den

b) výše poplatků z prodlení u tištěných dokumentů se stanoví podle délky prodlení.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček

a) knihovna vymáhá vrácení dokumentů půjčených mimo budovu při příchodu čtenáře do knihovny. Knihovna není povinna zasílat upomínky. Čtenář nebo jeho zákonný zástupce je povinen hlídat si termín vrácení dokumentů a nese zodpovědnost za nedodržení termínu vrácení dokumentu.

b) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit      náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

3. Ztráta průkazu uživatele:
Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 19 Náhrada všeobecných škod
1. Uživatel nebo zákonný zástupce uživatele je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.).
2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality.
b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu.
c) požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
- cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty,
- cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu).

3. Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).
4. Při náhradě podle bodů b, c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování atd.) za jeden dokument.
5. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

6. Za škody způsobené uživatelem do 15 let odpovídá zákonný zástupce.

V. Závěrečná ustanovení

Čl. 20 Výjimky z Knihovního řádu
1. Výjimky z KŘ povoluje pracovnice knihovny.

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

3. Ruší se Knihovní řád ze dne 11.7.2013

4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

VI. Přílohy Knihovního řádu

1. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v (název knihovny).

2. Poučení o ochraně osobních údajů

V         Jevišovicích                                                  

dne      24.5.2018                                                     

Mgr. Pavel Málek                           Zdenka Komůrková

starosta Města Jevišovice               knihovnice                                                                        

                                                                                                               

PŘÍLOHA 1. KNIHOVNÍHO ŘÁDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY JEVIŠOVICE - CENÍK

Registrační poplatek

Dospělí                                                                                                            30,- Kč / rok

Děti a studenti                                                                                                 10,- Kč / rok

Senioři                                                                                                            20,- Kč / rok

Penalizace při porušení knihovního řádu

Vymáhací výlohy za pozdní vrácení knih a publikací

Uživatel je povinen dodržovat termíny vrácení dokumentů. Knihovna nemá povinnost zasílat uživateli upomínky k vrácení dokumentů. Pokud je uživatel s vrácením dokumentů v prodlení, účtuje knihovna tyto poplatky:

Po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení -  10,- Kč

Po 51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení -  20,- Kč

Při delších prodlevách se poplatek navyšuje v návaznosti na výše uvedené doby prodlení a ceny poplatků za pozdní vrácení.

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Při ztrátě či poškození knih a publikací účtujeme čtenáři skutečné náklady za poškozenou knihu či publikaci.

Ztráty a ostatní škody, způsobené uživatelem

Ztráta čtenářského průkazu a vyhotovení nového čtenářského průkazu                 5,- Kč

Ztráta průkazu s čarovým kódem a vyhotovení nového průkazu                           20,- Kč

Poškození čarového kódu v knize či publikaci                                                      20,- Kč

Ostatní služby

Meziknihovní výpůjční služba  náklady na poštovné dle ceníku poštovného + poplatky a náklady půjčující knihovny

Kopírování/tisk

Černobílé provedení

A4 jednostranný  2,- Kč

A4 oboustranný   3,- Kč

A3 jednostranný  4,- Kč

A3 oboustranný   6,- Kč

 

PŘÍLOHA 2. KNIHOVNÍHO ŘÁDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY JEVIŠOVICE

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů uživatelů Městské knihovny Jevišovice (dále jen knihovna) je Město Jevišovice, Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice, jehož je knihovna organizační složkou.

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjemní, datum narození a adresa trvalého pobytu.

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon.

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Další údaje: údaj o ZTP, student, senior atd.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a maximálně jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi

. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Město Jevišovice, Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice.